ISCM音樂新文化20155—台北室內合唱團

ISCM-Musicarama 2015 - Taipei Chamber Singers

香港大會堂劇院

製作/演員/作曲家/樂曲
主辦    香港作曲家聯會
表演團體    台北室內合唱團
指揮    陳雲紅
 
作曲家    泰萊
樂曲    兩年之後(香港首演)
 
作曲家    李一柱
樂曲    壽薺天
 
作曲家    陳偉光
樂曲    矛盾世界
 
作曲家    潘皇龍
樂曲    夢遊女(香港首演)
 
作曲家    史高
樂曲    不知龍去處
 
作曲家    尼爾遜
樂曲    古言.奧菲斯
 
作曲家    碧金貝格
樂曲    許多(香港首演)
 
作曲家    希連斯
樂曲    十四行詩第二十八首(香港首演)
 
作曲家    史米
樂曲    光尋光(香港首演)

閱讀全文 收起
主辦單位
參與者們