ISCM音樂新文化2015—香港中樂團室內樂小組及香港創樂團

ISCM-Musicarama 2015 - Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble and Hong Kong New Music Ensemble

製作/演員/作曲家/樂曲
主辦    香港作曲家聯會
表演團體    香港中樂團室內樂小組, 香港創樂團
指揮    周熙杰
 
作曲家    林蘭芝
樂曲    四君子
 
作曲家    李志純
樂曲    蚌鶴相爭、棒焃相箏(香港首演)
 
作曲家    史丹馬
樂曲    悟(香港首演)
 
作曲家    利赫
樂曲    捕(世界首演)
 
作曲家    王穎
樂曲    NUR ICH
 
作曲家    溫格勒
樂曲    龍年

 

閱讀全文 收起
主辦單位