Facebook icon
e-mail icon
Twitter icon

夢斷城西

West Side Story

香港演藝學院歌劇院

一個男孩、一個女孩,來自兩個對敵的幫派,構成一個永誌難忘的愛情故事。

被英國泰晤士報譽為「最熱爆勁舞音樂劇」,《夢斷城西》至今仍是永垂不朽。

《夢斷城西》於1957年首次踏上百老滙舞台,憑創新的編舞及音樂,將莎士比亞經典名劇《羅密歐與茱麗葉》中可歌可泣的愛情故事重現於五十年代紐約年青幫派之間,為音樂劇場帶來全新面貌。

2017年5月18日 (四) <<  19:45
2017年5月19日 (五) <<  19:45
2017年5月20日 (六) <<  14:00 / 19:45
2017年5月21日 (日) <<  13:00 / 18:00
2017年5月23日 (二) <<  19:45
2017年5月24日 (三) <<  19:45
2017年5月25日 (四) <<  19:45
2017年5月26日 (五) <<  19:45
2017年5月27日 (六) <<  14:00 / 19:45
2017年5月28日 (日) <<  13:00 / 18:00
2017年5月30日 (二) <<  19:45
2017年5月31日 (三) <<  19:45
2017年6月1日 (四) <<  19:45
2017年6月2日 (五) <<  19:45
2017年6月3日 (六) <<  14:00 / 19:45
2017年6月4日 (日) <<  13:00 / 18:00
2017年6月6日 (二) <<  19:45
2017年6月7日 (三) <<  19:45
2017年6月8日 (四) <<  19:45
2017年6月9日 (五) <<  19:45
2017年6月10日 (六) <<  14:00 / 19:45
2017年6月11日 (日) <<  13:00 / 18:00

閱讀全文 收起
香港演藝學院歌劇院
  19:45
  • 18-May-2017 | Thu
  • 19-May-2017 | Fri
  • 20-May-2017 | Sat
  • 21-May-2017 | Sun
  • 23-May-2017 | Tue
  • 24-May-2017 | Wed
  • 25-May-2017 | Thu
  • 26-May-2017 | Fri
  • 27-May-2017 | Sat
  • 28-May-2017 | Sun
  • 30-May-2017 | Tue
  • 31-May-2017 | Wed
  • 01-Jun-2017 | Thu
  • 02-Jun-2017 | Fri
  • 03-Jun-2017 | Sat
  • 04-Jun-2017 | Sun
  • 06-Jun-2017 | Tue
  • 07-Jun-2017 | Wed
  • 08-Jun-2017 | Thu
  • 09-Jun-2017 | Fri
  • 10-Jun-2017 | Sat
  14:00
  • 20-May-2017 | Sat
  • 27-May-2017 | Sat
  • 03-Jun-2017 | Sat
  • 10-Jun-2017 | Sat
  13:00 / 18:00
  • 21-May-2017 | Sun
  • 28-May-2017 | Sun
  • 04-Jun-2017 | Sun
  • 11-Jun-2017 | Sun
票務
 • VIP票價 $995 / A票價 $795 / B票價 $595 / C票價: $445
查詢
表演團體
  延伸活動
   牽頭活動

    相關文章

    Related
    articles