Facebook icon
e-mail icon
Twitter icon

智慧之書–麥卡錫收藏中11部罕見的完整藏傳佛經

Books of Wisdom Eleven Rare and Complete Tibetan Buddhist Manuscripts from the McCarthy Collection

Rossi & Rossi Hong Kong

麥卡錫收藏中的經卷涵蓋了多種風格迥異的書法、設計和主題,折射出同時期西藏藝術中的多重影響。其中包括13世紀受到紐瓦爾工匠影響,用金色書寫在藍黑色紙上的佛經;15世紀後的經書在風格和材質上可以看出都受到了中國漢地的影響;而經書形式中的印度起源貫穿始終:頁面中間繪有裝飾風格的圓圈,影射印度造書技術–棕櫚頁不加裝訂,直接用一條線捆綁在一起。

書寫對於藏轉佛教的重要性不容小视。佛教虽早在7世纪就由印度传入西藏,但是之后一段历史时期对于佛教的迫害意味着直到11世纪佛教才在西藏地区逐渐奠定地位。在這個歷史階段,印度的學者、老師和僧侶越過喜馬拉雅山,帶來了佛教傳播的主要媒介:手抄經書,通常帶有繪圖。到12世紀為止,佛教的主要經典,梵文中稱之為《三藏經》(三藏分別指:經-釋迦摩尼所傳的教義、律-僧團生活的規則、論-用以解釋佛經的著作),已經被翻譯成藏文。13世紀,這些佛經經典首次被整理在一起,14世紀時波頓仁波切對此做了修訂。在11世紀到14世紀的幾百年間,數以百計的佛教寺廟建了起來。每間寺廟都有自己的圖書館。15世紀之後,西藏的每間廟宇都希望擁有三藏經完整的4,569卷經卷,和諸多在此之外常被僧侶和學者參閱的經書。在中原入侵西藏之前,整個地區約有3000-5000間寺廟,其中的90%都遭到了部分或是完全的毀壞。這些廟中的經書也遭受了相似的命運。如今,偶有單頁的經文保存流傳,而完整的、所有頁卷都保存完好的一卷經書卻十分罕見。

2017年11月25日 - 2018年1月27日
開放時間: 11:00 - 18:00 (二至六)

閱讀全文 收起
Rossi & Rossi Hong Kong
  11:00 - 18:00 (二至六)
  • 25-Nov-2017 | Sat
  • 28-Nov-2017 | Tue
  • 29-Nov-2017 | Wed
  • 30-Nov-2017 | Thu
  • 01-Dec-2017 | Fri
  • 02-Dec-2017 | Sat
  • 05-Dec-2017 | Tue
  • 06-Dec-2017 | Wed
  • 07-Dec-2017 | Thu
  • 08-Dec-2017 | Fri
  • 09-Dec-2017 | Sat
  • 12-Dec-2017 | Tue
  • 13-Dec-2017 | Wed
  • 14-Dec-2017 | Thu
  • 15-Dec-2017 | Fri
  • 16-Dec-2017 | Sat
  • 19-Dec-2017 | Tue
  • 20-Dec-2017 | Wed
  • 21-Dec-2017 | Thu
  • 22-Dec-2017 | Fri
  • 23-Dec-2017 | Sat
  • 26-Dec-2017 | Tue
  • 27-Dec-2017 | Wed
  • 28-Dec-2017 | Thu
  • 29-Dec-2017 | Fri
  • 30-Dec-2017 | Sat
  • 02-Jan-2018 | Tue
  • 03-Jan-2018 | Wed
  • 04-Jan-2018 | Thu
  • 05-Jan-2018 | Fri
  • 06-Jan-2018 | Sat
  • 09-Jan-2018 | Tue
  • 10-Jan-2018 | Wed
  • 11-Jan-2018 | Thu
  • 12-Jan-2018 | Fri
  • 13-Jan-2018 | Sat
  • 16-Jan-2018 | Tue
  • 17-Jan-2018 | Wed
  • 18-Jan-2018 | Thu
  • 19-Jan-2018 | Fri
  • 20-Jan-2018 | Sat
  • 23-Jan-2018 | Tue
  • 24-Jan-2018 | Wed
  • 25-Jan-2018 | Thu
  • 26-Jan-2018 | Fri
  • 27-Jan-2018 | Sat
票務
查詢
表演團體
  延伸活動
   牽頭活動