ISCM音樂新文化2015—東風合奏團

ISCM-Musicarama 2015 - Ensemble Kochi

香港大會堂劇院

製作/演員/作曲家/樂曲
主辦    香港作曲家聯會
表演團體    東風合奏團
指揮    松下功
 
作曲家    夏民
樂曲    故事
 
作曲家    邱美琪
樂曲    Dry Tears (Hong Kong Premiere)
 
作曲家    葉樹堅
樂曲    殘響(香港首演)
 
作曲家    莫萊
樂曲    月下的諾克蘭
 
作曲家    貝斯
樂曲    昵(香港首演)
 
作曲家    亞當斯
樂曲    普塞芬妮(香港首演)
 
作曲家    陳玠如
樂曲    空谷夏音(香港首演)

 

閱讀全文 收起
主辦單位
參與者們