Jimmy RICE

藝術家

Jimmy RICE簡介

Jimmy RICE是一位於創意行業中擁有20多年經驗的香港藝術家。擅長於不同藝術媒介:繪畫、雕塑、裝置、街頭藝術。

當前活動 current & upcoming events